ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻬﺎر ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺰرگ آﻧﻼﯾﻦ اﯾﺮان

0

اقبال عمومی به خرید اینترنتی: رشد باورنکردنی یا سوزاندن فرصت. گزارش تحلیلی نسبت به سهولت استفاده از چهار فروشگاه دیجیکالا، اسنپ مارکت، مدیسه و اُکالا از نظر کاربران

فرصتی که بر در می کوبد و کاربرانی که با ناامیدی روی برمی گردانند

بـا تـوجـه بـه شیوع ویروس کرونـا در سـراسـر دنیا، فـروشـگاه هـای آنـلاین اقـبالی بی سـابـقه  و رشـد فـزاینده سـفارش هـا را تجـربـه کرده انـد. بسیاری از این فـروشـگاه هـا دچـار کمبود مـنابـع بـرای پـاسـخ گـویی بـه درخـواسـت هـای مشـتریانی هسـتند که حـالا انـتخاب هـای زیادی بـرای خـریدهـای روزمـره خـود نـدارنـد .ایران نیز از این وضعیت مستـثنا نیست و برخلاف بسیاری از کسب و کارها که با رکود و حتی ورشکستگی موـاجه شده اند، فروشگاه های آنلاین کالا و مواد غذایی، شاهد فروش چند برابر و رشدی بی سابقه  هستند.

بـا این حـال، بـازیگران اصلی این بـازار که شـامـل فـروشـگاه هـای دیجی کالا، اسـنپ مـارکت، مـدیسه و اوکالا می شـونـد، امـروز عـلاوه بـر رقـابـت شـدید بـرای گـرفـتن سـهم بیشتری از بـازار از یکدیگر، بـا چـالـش بـزرگـتری نیز دسـت و پـنجه نـرم می کنند: مشـتریانی که در مسیر سـفارش هـای خـود بـا چـالـش  روبـرو می شوند و ناچار از سفارش آنلاین دست می کشند.

رشـد و افـزایش فـروش در این شـرایط می تـوانـد شمشیری دولـبه هـم بـاشـد و نـه تـنها بـرای مشـتریان جـدید تجـربـه مـناسـبی ایجاد نکند بلکه مشـتریان راضی قـدیمی را نـاراضی کند. علیرغـم تـصویر جـذاب بیرونی که از رشـد روزانـه ی این کسب و کارهـا مـشاهـده می کنیم، از اتـفاقـاتی که در این کسب و کارهـا در جـریان اسـت بی خـبریم، و نمی دانیم آیا مشـتریان این کسب و کارهـا واقـعا خـرید راحتی را تجـربـه می کنند؟ چـه مـوانعی بـرای ثـبت سـفارش دارند و چند درصد از کاربرانی که به این سایت یا اپلیکیشن ها وارد می شوند با دست پر خارج می شوند؟

کاربـران در تـمامی این فـروشـگاه هـا در بـخش هـای صـفحه صـورت حـساب، جسـتجو و دسـته بـندی بـا مشکل یا ابـهام مـواجـه شـدنـد. جـزئیات مقایسه ای بیشتر در جدول زیر قابل ملاحظه است:

مقایسه سهولت استفاده از چهار فروشگاه بزرگ آنلاین ایران

صفحه صورت حساب:

خـالی شـدن سـبد خـرید پـس از ورود بـه صـفحه صـورتـحساب ،واضـح نـبودن تـعداد کالای انـتخاب شـده، ابـهام در جـزییات قیمت، مـشخص نـبودن کالایی که مـوجـودی آن تـمام شـده است، ابهام در کلمات استفاده شده در صورت حساب

نتایج مرتبط با جستجو:

در نـتایج جسـتجو، کالاهـایی بی ارتـباط بـه کالای جسـتجو شـده توسط کاربر نمایش داده شده اند

طبقه بندی اقلام:

عـنوان و نـوع دسـته بـندی کالا خـلاف انـتظار کاربـر بـوده و کالای مورد نظر خود را با استفاده از دسته بندی پیدا نکرده است

جزییات تست های انجام شده، ویژگی های کاربران و مشکلات ایجاد شده، برای مطالعه و بررسی بیشتر در گزارش جامع موجود است.

بـرای اطـلاع از جـزئیات بیشتر از نـحوه، شـرایط و نـتایج مـطالـعه انـجام شـده می تـوانید بـه فـایل PDF گـزارش  مـراجـعه کنید.

منبع گزارش: تستادی

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.