ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻬﺎر ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺰرگ آﻧﻼﯾﻦ اﯾﺮان

0

اقبال عمومی به خرید اینترنتی: رشد باورنکردنی یا سوزاندن فرصت. گزارش تحلیلی نسبت به سهولت استفاده از چهار فروشگاه دیجیکالا، اسنپ مارکت، مدیسه و اُکالا از نظر کاربران

فرصتی که بر در می کوبد و کاربرانی که با ناامیدي روي برمی گردانند

بـا تـوجـه بـه شیوع ویروس کرونـا در سـراسـر دنیا، فـروشـگاه هـاي آنـلاین اقـبالی بی سـابـقه  و رشـد فـزاینده سـفارش هـا را تجـربـه کرده انـد. بسیاري از این فـروشـگاه هـا دچـار کمبود مـنابـع بـراي پـاسـخ گـویی بـه درخـواسـت هـاي مشـتریانی هسـتند که حـالا انـتخاب هـاي زیادي بـراي خـریدهـاي روزمـره خـود نـدارنـد .ایران نیز از این وضعیت مستـثنا نیست و برخلاف بسیاري از کسب و کارها که با رکود و حتی ورشکستگی موـاجه شده اند، فروشگاه های آنلاین کالا و مواد غذایی، شاهد فروش چند برابر و رشدي بی سابقه  هستند.

بـا این حـال، بـازیگران اصلی این بـازار که شـامـل فـروشـگاه هـاي دیجی کالا، اسـنپ مـارکت، مـدیسه و اوکالا می شـونـد، امـروز عـلاوه بـر رقـابـت شـدید بـراي گـرفـتن سـهم بیشتري از بـازار از یکدیگر، بـا چـالـش بـزرگـتري نیز دسـت و پـنجه نـرم می کنند: مشـتریانی که در مسیر سـفارش هـاي خـود بـا چـالـش  روبـرو می شوند و ناچار از سفارش آنلاین دست می کشند.

رشـد و افـزایش فـروش در این شـرایط می تـوانـد شمشیري دولـبه هـم بـاشـد و نـه تـنها بـراي مشـتریان جـدید تجـربـه مـناسـبی ایجاد نکند بلکه مشـتریان راضی قـدیمی را نـاراضی کند. علیرغـم تـصویر جـذاب بیرونی که از رشـد روزانـه ي این کسب و کارهـا مـشاهـده می کنیم، از اتـفاقـاتی که در این کسب و کارهـا در جـریان اسـت بی خـبریم، و نمی دانیم آیا مشـتریان این کسب و کارهـا واقـعا خـرید راحتی را تجـربـه می کنند؟ چـه مـوانعی بـراي ثـبت سـفارش دارند و چند درصد از کاربرانی که به این سایت یا اپلیکیشن ها وارد می شوند با دست پر خارج می شوند؟

کاربـران در تـمامی این فـروشـگاه هـا در بـخش هـاي صـفحه صـورت حـساب، جسـتجو و دسـته بـندي بـا مشکل یا ابـهام مـواجـه شـدنـد. جـزئیات مقایسه اي بیشتر در جدول زیر قابل ملاحظه است:

مقایسه سهولت استفاده از چهار فروشگاه بزرگ آنلاین ایران

صفحه صورت حساب:

خـالی شـدن سـبد خـرید پـس از ورود بـه صـفحه صـورتـحساب ،واضـح نـبودن تـعداد کالاي انـتخاب شـده، ابـهام در جـزییات قیمت، مـشخص نـبودن کالایی که مـوجـودي آن تـمام شـده است، ابهام در کلمات استفاده شده در صورت حساب

نتایج مرتبط با جستجو:

در نـتایج جسـتجو، کالاهـایی بی ارتـباط بـه کالاي جسـتجو شـده توسط کاربر نمایش داده شده اند

طبقه بندي اقلام:

عـنوان و نـوع دسـته بـندي کالا خـلاف انـتظار کاربـر بـوده و کالاي مورد نظر خود را با استفاده از دسته بندي پیدا نکرده است

جزییات تست هاي انجام شده، ویژگی هاي کاربران و مشکلات ایجاد شده، براي مطالعه و بررسی بیشتر در گزارش جامع موجود است.

بـراي اطـلاع از جـزئیات بیشتر از نـحوه، شـرایط و نـتایج مـطالـعه انـجام شـده می تـوانید بـه فـایل PDF گـزارش  مـراجـعه کنید.

منبع گزارش: تستادی

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.