۸ میلیون دانلود با ابزار «تبلیغات در جست‌و‌جو »کافه بازار

0

توﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن کافه بازار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از تبلیغات در جست‌و‌جو ﺗﻮاﻧﺴته‌اﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺪﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﺑﺎزار ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

در گزارش کافه بازار آمده است؛

کاربران بازار بیش از ۵۵ درصد برنامه‌های خود را از طریق جست‌و‌جو نصب می‌کنند و روزانه ۶ میلیون کلیدواژه در بازار جست‌و‌جو می‌شود

تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیون آگهی در جست‌‌و‌جوی بازار نمایش داده شده است و تعداد نمایش آگهی یک برنامه در یک روز به رکورد ۲/۴ میلیون رسیده است.

کاربران بیش از ۸ میلیون دانلود از طریق آگهی‌های جست‌و‌جو در بازار داشته‌اند

گزارش کامل را در اینجا بخوانید.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.