تعیین تکلیف پنجره واحد ارائه خدمات و صدور مجوزها

توسط هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌‌وکار بررسی شد؛

0

هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌‌وکار کشور در بیست و سومین نشست خود مصوب کرد، کارگروهی با مسئولیت مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌‌وکار و با عضویت سازمان اداری و استخدامی کشور و یکی از اعضای هیات مقررات‌زدایی به تشخیص رئیس هیات تشکیل گردد و ظرف یک ماه نسبت به استانداردسازی شناسنامه مجوزها و خدمات کشور اقدام نماید.

هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌‌وکار، تعیین تکلیف پنجره واحد ارائه خدمات و صدور مجوزهای کشور را بررسی کرد.

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلاتی که ذی‌نفعان (مردم، فعالان اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی، مراجع صدور مجوز و …) را در نظام اداری کشور دچار سردرگمی می‌کند، وجود متولیان متعدد (به حکم قانون و مقرره‌های وضع شده) در حوزه‌های تخصصی انجام وظایف و ماموریت‌های سازمانی است، که از آن جمله می‌توان به پنجره‌های واحد صدور مجوزها در حوزه ملک و زمین، پنجره‌های واحد تجارت و … اشاره کرد.

با توجه به عدم وجود مرز مشخص در تعریف و تفکیک مجوزها و خدمات، انجام موازی‌کاری و هدر رفت منابع (اعتبار، زمان، سرمایه انسانی و …) و ایجاد سردرگمی برای مردم و دستگاه‌های اجرایی با وجود متولیان متعدد، هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدرو مجوزهای کسب‌‌وکار کشور به تعیین تکلیف پنجره واحد ارائه خدمات و صدور مجوزهای کشور پرداخت.

 

استانداردسازی شناسنامه مجوزها

هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌‌وکار کشور در بیست و سومین نشست خود مصوب کرد، کارگروهی با مسئولیت مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌‌وکار (دبیرخانه کارگروه) و با عضویت سازمان اداری و استخدامی کشور و یکی از اعضای هیات مقررات‌زدایی به تشخیص رئیس هیات تشکیل گردد و ظرف یک ماه نسبت به استانداردسازی شناسنامه مجوزها و خدمات کشور اقدام نماید.

همچنین مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌‌وکار (مسئول و دبیرخانه کارگروه) موظف است ظرف یک ماه پس از تصویب این مصوبه از طریق کارگروهی متشکل از سازمان اداری و استخدامی کشور، مرکز آمار ایران و سازمان فناوری اطلاعات ایران نسبت به استانداردسازی شناسنامه ملی مجوزها و خدمات اقدام نماید.

مراجع صدور مجوز و دستگاه‌های اجرایی موضوع تبصره (۲) ماده (۶۲) قانون برنامه پنجم توسعه مکلفند، کلیه مجوزها و خدمات خود را بر اساس پروتکل تعیین شده توسط کارگروه بند یک و از طریق پیشخوان مجوزها و خدمات کشور ارائه نمایند.

 

ایجاد پنجره واحد

همچنین دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به عنوان دستگاه اصلی پنجره واحد صدور مجوزها و ارائه خدمات کشور مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان فناوری اطلاعات ایران ظرف دو ماه پس از تصویب این مصوبه در هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌‌وکار، پجره واحد مذکور را ایجاد و گزارش پیاده‌سازی آن را به هیات اعلام نماید.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.