اعطای وام ۱۵ میلیاردی به شتاب‌دهنده‌های بومی

0

از جمله شرایط دریافت این وام داشتن ماهیت حقوقی و رسمی ثبت شده، حداقل یک سال عمر کاری از راه‌اندازی، بومی و استانی بودن، داشتن تعدادی پرسنل اجرائی، اداری و تمام وقت بومی و کسب حداقل ۴۰ امتیاز از کاربرگ امتیازدهی شتاب‌دهنده‌ها اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری شنبه پرس این دستورالعمل که با عنوان «دستورالعمل حمایت از شتابدهنده‌های استانی فاوا»تهیه و تصویب شده با هدف رونق بخشی به کسب‌وکار فعالان حوزه ICT کشور و تثبیت اشتغال، حمایت و تقویت شرکت‌های نوپا در استان‌ها، به اجرا گذاشته شده است.

بر اساس این مصوبه سقف تسهیلات قابل ارائه به شتابدهندهای استانی از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۵ میلیارد ریال است. میزان تسهیلات دریافتی بر اساس حاصل‌ضرب درصد امتیاز حاصله در سقف وام در نظر گرفته شده و با نظر کارگروه فنّی اجرائی تعیین می‌شود.

متقاضی می‌تواند به دفعات تا سقف تسهیلات قابل ارائه از تسهیلات وجوه اداره شده وزارت بهره‌مند شود. از جمله شرایط دریافت این وام داشتن ماهیت حقوقی و رسمی ثبت شده، حداقل یک سال عمر کاری از راه‌اندازی، بومی و استانی بودن، داشتن تعدادی پرسنل اجرائی، اداری و تمام وقت بومی و کسب حداقل ۴۰ امتیاز از کاربرگ امتیازدهی شتاب‌دهنده‌ها اعلام شده است.

همچنین شتاب‌دهنده‌هایی که بیش از سه سال سابقه دارند، در صورت احراز توان مالی مطابق با دستورالعمل وام وجوه اداره شده وزارت تا سقف ۱۵ میلیارد ریال می‌توانند از تسهیلات وجوه اداره شده بهرهمند شوند.

از نکات قابل توجه این دستورالعمل امکان استفاده شتاب‌دهنده‌هایی که دارای اظهارنامه مالیاتیی و لیست بیمه نیستند در صورت تائید در کارگروه وام وجوه اداره شده از بودجه است که می‌توانند به میزان یک میلیارد ریال و به ازای هر هسته کاری مستقر ۲۵۰ میلیون ریال از تسهیلات وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وام دریافت کنند.

با عنايت به بندهاي “الف”، “ط”، “ي” و “م” مادة 3 قانون شرح وظـائف و اختيـارات وزارت ارتباطـات و قناوري اطلاعات و با عنايت به نقش مهم شتابدهندهها در توسعه كسب و كارهـا و تثبيـت اشـتغال بخـش ارتباطـات و فناوري اطلاعات، اين دستورالعمل براي حمايت از توسعه شـتابدهي در ايـن بخـش، در چـارچوب قـوانين و مقـررات و ضوابط وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تدوين شده است.

ماده 1 -تعاريف

– وزارت : وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

– معاونت : معاونت فناوري و نوآوري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

– اداره كل : اداره كل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان

– دبيرخانه: دبيرخانه وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

– كارگروه: كارگروه استاني وام وجوه اداره شده مصوب كارگروه وام وجوه اداره شده وزارت

– كارگروه فنّي اجرائي: كارگروه متشكل از روساي كارگروههاي تخصصـي، دبيـر وام وجـوه اداره شـده، دبيـر

كارگروه فنّي و اجرائي مصوب كارگروه وام وجوه اداره شده وزارت به همراه نماينده سنديكاي صنعت مخابرات و نماينده نظام صنفي رايانهاي كشوري

– وجوه اداره شده: اعتباراتي كه در پيوست قوانين بودجه سنواتي از محل منابع داخلي شركتهاي دولتـي بـه منظور تحقق اهداف مندرج در آييننامههاي اجرائي مـرتبط بـا وجـوه اداره شـده وزارت، در قالـب تسـهيلات

تلفيقي و يارانه سود تسهيلات از طريق قرارداد عامليت با بانك عامل براي واگذارنده اعتبار پيش بيني گرديـده است.

– كسب و كار نوپا: گروه يا شركت داراي ايده نوآورانه در حوزة كسب و كار

– شتابدهنده: شخص حقوقي كه سرماية اوليه مجموعهاي از كسـب و كارهـاي نوپـا را تـامين و در ازاء ميـزان معيني از سهام به ارائه خدمات به آنها ميپردازد.

ماده 2 -فرايند ارزيابي

در خواستهاي واصله از طريق وبگاه وجوه اداره شده بمنظور بررسي ميداني امكانات شتابدهنده و نيز بررسي فنّي مستندات طرح ارائه شده به اداره كل استان مربوطه ارجاع ميگردد. بررسي و ارزيابي شتابدهنده متقاضي،

توسط اداره كل انجام و پس از تكميل كاربرگ پيوست شمارة يك اين دستورالعمل نتيجه به دبيرخانه و سپس به كارگروه فنّي اجرائي ارجاع ميگردد تا بر اساس امتيازات مندرج در پيوست شمارة 2 مورد بررسي قرار گرفته و پس

از تعيين ميزان تسهيلات و تأييد نهايي كارگروه فنّي اجرائي، در دستور كار، كارگروه وام وجوه اداره شده وزارت قرار گيرد.

ماده 3 -سقف تسهيلات

سقف تسهيلات قابل ارائه به شتابدهندههاي استاني از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 000,000,000,15 ريال است. ميزان تسهيلات دريافتي بر اساس حاصلضرب درصد امتياز حاصله در سقف وام در نظر گرفته شده و نظر كارگروه فنّي اجرائي تعيين ميگردد.

تبصره 1 -قوانين، مقررات و ضوابط مرتبط با وجوه اداره شده وزارت مبناي ارائه تسهيلات به شتابدهندههاي متقاضي ميباشد.

تبصره 2 –متقاضي ميتواند به دفعات تا سقف تسهيلات قابل ارائه از تسهيلات وجوه اداره شده وزارت بهره‌مند گردد.

ماده 4 -شرائط مورد نياز براي دريافت تسهيلات شتابدهندههاي استاني براي دريافت تسهيلات از منابع وجوه اداره شده، ميبايست حداقل داراي شرائط ذيل باشند:

– ماهيت حقوقي داشته و بصورت رسمي ثبت شده باشد.

– حداقل يكسال از راه اندازي آن سپري شده باشد .

– بومي و استاني باشد. (داراي تعدادي پرسنل اجرائي و اداري از نيروهاي تمام وقت بومي باشند)

– حداقل دو دورة پذيرش برگزار كرده و حداقل تعداد 5 هسته كاري پذيرش و مراحل استقرار اوليـه آنـرا انجـام داده باشد.

– روال مستند و مشخص براي فرآيند شتابدهي از ابتداي زنجيره تا انتها داشته باشد.

– طرح كسب وكار خود را مطابق با نمونه ارائه شده توسط دبيرخانه وام وجوه اداره شده، ارائه داده باشد.

– بـراي سـرمايهگـذاري در هسـتههـاي كـاري مـورد پـذيرش، نمونـه قـرارداد مسـتند داشـته و در آن ميـزان سرمايهگذاري و تعداد سهام دريافتي را ذكر كردهباشند.

– موفق به كسب حداقل 40 امتياز از كاربرگ امتيازدهي شتابدهندهها (پيوست دو اين دستورالعمل) شده باشد.

تبصره 3 -شتابدهندههائي كه بيش از سه سال سابقه دارند، در صورت احراز توان مالي مطابق با دستورالعمل وام وجوه اداره شده وزارت تا سقف 000,000,000,15 ميتوانند از تسهيلات وجوه اداره شده بهرهمند گردند.

تبصره 4 – شتابدهندههائي كه داراي اظهارنامه مالياتي و ليست بيمه نيستند در صورت تائيد در كارگروه وام وجوه اداره شده وزارت، به ميزان 000,000,000,1 ريال و به ازاء هر هستةكاري مستقر 000,000,250 ريال از تسهيلات وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بهرهمند ميگردند.

ماده 5 -اين دستورالعمل در 5 ماده و 4 تبصره و 3 پيوست كه همگي از اجزاء لاينفك آن ميباشند تدوين و  پس از تائيد معاونت، در تاريخ به تصويب كارگروه وام وجوه اداره شده و وزير محترم ارتباطات و فناوري اطلاعات و رئيس كارگروه وام وجوه اداره شده وزارت رسيده است

 

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.