اعطای وام ۱۵ میلیاردی به شتاب‌دهنده‌های بومی

0

از جمله شرایط دریافت این وام داشتن ماهیت حقوقی و رسمی ثبت شده، حداقل یک سال عمر کاری از راه‌اندازی، بومی و استانی بودن، داشتن تعدادی پرسنل اجرائی، اداری و تمام وقت بومی و کسب حداقل ۴۰ امتیاز از کاربرگ امتیازدهی شتاب‌دهنده‌ها اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری شنبه پرس این دستورالعمل که با عنوان «دستورالعمل حمایت از شتابدهنده‌های استانی فاوا»تهیه و تصویب شده با هدف رونق بخشی به کسب‌وکار فعالان حوزه ICT کشور و تثبیت اشتغال، حمایت و تقویت شرکت‌های نوپا در استان‌ها، به اجرا گذاشته شده است.

بر اساس این مصوبه سقف تسهیلات قابل ارائه به شتابدهندهای استانی از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۵ میلیارد ریال است. میزان تسهیلات دریافتی بر اساس حاصل‌ضرب درصد امتیاز حاصله در سقف وام در نظر گرفته شده و با نظر کارگروه فنّی اجرائی تعیین می‌شود.

متقاضی می‌تواند به دفعات تا سقف تسهیلات قابل ارائه از تسهیلات وجوه اداره شده وزارت بهره‌مند شود. از جمله شرایط دریافت این وام داشتن ماهیت حقوقی و رسمی ثبت شده، حداقل یک سال عمر کاری از راه‌اندازی، بومی و استانی بودن، داشتن تعدادی پرسنل اجرائی، اداری و تمام وقت بومی و کسب حداقل ۴۰ امتیاز از کاربرگ امتیازدهی شتاب‌دهنده‌ها اعلام شده است.

همچنین شتاب‌دهنده‌هایی که بیش از سه سال سابقه دارند، در صورت احراز توان مالی مطابق با دستورالعمل وام وجوه اداره شده وزارت تا سقف ۱۵ میلیارد ریال می‌توانند از تسهیلات وجوه اداره شده بهرهمند شوند.

از نکات قابل توجه این دستورالعمل امکان استفاده شتاب‌دهنده‌هایی که دارای اظهارنامه مالیاتیی و لیست بیمه نیستند در صورت تائید در کارگروه وام وجوه اداره شده از بودجه است که می‌توانند به میزان یک میلیارد ریال و به ازای هر هسته کاری مستقر ۲۵۰ میلیون ریال از تسهیلات وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وام دریافت کنند.

با عنایت به بندهای “الف”، “ط”، “ی” و “م” ماده ۳ قانون شرح وظـائف و اختیـارات وزارت ارتباطـات و قناوری اطلاعات و با عنایت به نقش مهم شتابدهندهها در توسعه کسب و کارهـا و تثبیـت اشـتغال بخـش ارتباطـات و فناوری اطلاعات، این دستورالعمل برای حمایت از توسعه شـتابدهی در ایـن بخـش، در چـارچوب قـوانین و مقـررات و ضوابط وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده است.

ماده ۱ -تعاریف

– وزارت : وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

– معاونت : معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

– اداره کل : اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان

– دبیرخانه: دبیرخانه وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

– کارگروه: کارگروه استانی وام وجوه اداره شده مصوب کارگروه وام وجوه اداره شده وزارت

– کارگروه فنّی اجرائی: کارگروه متشکل از روسای کارگروههای تخصصـی، دبیـر وام وجـوه اداره شـده، دبیـر

کارگروه فنّی و اجرائی مصوب کارگروه وام وجوه اداره شده وزارت به همراه نماینده سندیکای صنعت مخابرات و نماینده نظام صنفی رایانهای کشوری

– وجوه اداره شده: اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شرکتهای دولتـی بـه منظور تحقق اهداف مندرج در آییننامههای اجرائی مـرتبط بـا وجـوه اداره شـده وزارت، در قالـب تسـهیلات

تلفیقی و یارانه سود تسهیلات از طریق قرارداد عاملیت با بانک عامل برای واگذارنده اعتبار پیش بینی گردیـده است.

– کسب و کار نوپا: گروه یا شرکت دارای ایده نوآورانه در حوزه کسب و کار

– شتابدهنده: شخص حقوقی که سرمایه اولیه مجموعهای از کسـب و کارهـای نوپـا را تـامین و در ازاء میـزان معینی از سهام به ارائه خدمات به آنها میپردازد.

ماده ۲ -فرایند ارزیابی

در خواستهای واصله از طریق وبگاه وجوه اداره شده بمنظور بررسی میدانی امکانات شتابدهنده و نیز بررسی فنّی مستندات طرح ارائه شده به اداره کل استان مربوطه ارجاع میگردد. بررسی و ارزیابی شتابدهنده متقاضی،

توسط اداره کل انجام و پس از تکمیل کاربرگ پیوست شماره یک این دستورالعمل نتیجه به دبیرخانه و سپس به کارگروه فنّی اجرائی ارجاع میگردد تا بر اساس امتیازات مندرج در پیوست شماره ۲ مورد بررسی قرار گرفته و پس

از تعیین میزان تسهیلات و تأیید نهایی کارگروه فنّی اجرائی، در دستور کار، کارگروه وام وجوه اداره شده وزارت قرار گیرد.

ماده ۳ -سقف تسهیلات

سقف تسهیلات قابل ارائه به شتابدهندههای استانی از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۵ ریال است. میزان تسهیلات دریافتی بر اساس حاصلضرب درصد امتیاز حاصله در سقف وام در نظر گرفته شده و نظر کارگروه فنّی اجرائی تعیین میگردد.

تبصره ۱ -قوانین، مقررات و ضوابط مرتبط با وجوه اداره شده وزارت مبنای ارائه تسهیلات به شتابدهندههای متقاضی میباشد.

تبصره ۲ –متقاضی میتواند به دفعات تا سقف تسهیلات قابل ارائه از تسهیلات وجوه اداره شده وزارت بهره‌مند گردد.

ماده ۴ -شرائط مورد نیاز برای دریافت تسهیلات شتابدهندههای استانی برای دریافت تسهیلات از منابع وجوه اداره شده، میبایست حداقل دارای شرائط ذیل باشند:

– ماهیت حقوقی داشته و بصورت رسمی ثبت شده باشد.

– حداقل یکسال از راه اندازی آن سپری شده باشد .

– بومی و استانی باشد. (دارای تعدادی پرسنل اجرائی و اداری از نیروهای تمام وقت بومی باشند)

– حداقل دو دوره پذیرش برگزار کرده و حداقل تعداد ۵ هسته کاری پذیرش و مراحل استقرار اولیـه آنـرا انجـام داده باشد.

– روال مستند و مشخص برای فرآیند شتابدهی از ابتدای زنجیره تا انتها داشته باشد.

– طرح کسب وکار خود را مطابق با نمونه ارائه شده توسط دبیرخانه وام وجوه اداره شده، ارائه داده باشد.

– بـرای سـرمایهگـذاری در هسـتههـای کـاری مـورد پـذیرش، نمونـه قـرارداد مسـتند داشـته و در آن میـزان سرمایهگذاری و تعداد سهام دریافتی را ذکر کردهباشند.

– موفق به کسب حداقل ۴۰ امتیاز از کاربرگ امتیازدهی شتابدهندهها (پیوست دو این دستورالعمل) شده باشد.

تبصره ۳ -شتابدهندههائی که بیش از سه سال سابقه دارند، در صورت احراز توان مالی مطابق با دستورالعمل وام وجوه اداره شده وزارت تا سقف ۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۵ میتوانند از تسهیلات وجوه اداره شده بهرهمند گردند.

تبصره ۴ – شتابدهندههائی که دارای اظهارنامه مالیاتی و لیست بیمه نیستند در صورت تائید در کارگروه وام وجوه اداره شده وزارت، به میزان ۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱ ریال و به ازاء هر هستهکاری مستقر ۰۰۰,۰۰۰,۲۵۰ ریال از تسهیلات وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهرهمند میگردند.

ماده ۵ -این دستورالعمل در ۵ ماده و ۴ تبصره و ۳ پیوست که همگی از اجزاء لاینفک آن میباشند تدوین و  پس از تائید معاونت، در تاریخ به تصویب کارگروه وام وجوه اداره شده و وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه وام وجوه اداره شده وزارت رسیده است

 

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.