آیفون‌دارها «ماهان»، سامسونگی‌ها «ایرتور» سوار می‌شوند

تاثیرات دونالد ترامپ بر کاهش نرخ مهاجرت ایرانیان از نگاه «علی بابا»

0

محبوب تريــن ایرلایــن کاربــران «آیفــون»، هواپیمایــی «ماهــان» و محبوب تريــن ایرلایــن کاربران «سامسونگ » (که بیش از ٤٠ ٪کاربران موبایلی هستند) «ایرتور» است.

علی بابــا بــه عنــوان یکی از سایت‌های فروش آنلاین بلیت ســفر، گزارش‌هایی از عملکرد حمل و نقل هوایی این شرکت در سال 97منتشر کرده است. در این گزارش عنوان شده علی بابا به عنوان پیشتاز در فروش آنلاین بلیت‌های مسافرتی قصد دارد به توسعه و رشد صنعت گردشگری تصمیم گیری فعالان این حوزه گام بردارد. طبق این گزارش آقایـان ٣٠ الـی ٤٠ سـاله بیشـترين سـهم مسـافرت هوایـی را بـه خـود اختصـاص داده انـد و تقريبا ٢ برابر خانم های ٣٠ الی ٤٠ ساله سفر هوایی دارند.

به گزارش علی بابا درمیـان ٩ ایرلایـن برتر داخلی، «ماهان» با متوسـط قیمت ٢٨٥هزارتومـان، به عنوان گرانترين ایرلایـن، کمتريـن میـزان تاخیـر را داراسـت. بـه لحـاظ ضريـب اشـغال نیـز «ایرتـور» بیشـترين و «زاگرس» کمترين درصد را به خود اختصاص داده‌اند. نکته جالب توجه در این است که هواپیمایــی «ایران ایــر» بیشــترين تعــداد پروازهــای داخلــی را دارد. بــا وجــود این نکته «آســمان» انتخاب اول مسافران ٩ استان است. «ماهان» و «ایران ایر» با ٥ استان و ایرتور، «آ تا» و «قشم ایر» هم با ٢ استان به طور مشترک در جایگاه های بعدی قرار دارند.

طبق داده‌های آماری منتشر شده توسط «علی‌بابا» بیشـترين مراجعـه بـه وب سـایت علی بابـا از طريـق دسـکتاپ در طـی سـاعات کاری (٨ الـی16 (و از طريـق موبایـل در سـاعات پایانـی روز (١٩ الی ٢٣ (انجام می شـود. همچنین کاربران بیشترين خريد را در ساعات ١١ الی ١٥ انجام می دهند.

جالب‌ترین بخش داده‌های آماری «علی‌بابا» به بخش کاربران موبایلی مربوط می‌شود. طبق این آمار ۱۵/۹۹٪ درصد از کابران علی بابا کاربر موبایل «هوآوی» هستند۴/۵۹٪ درصد کاربر برند «ال‌جی» هستند و ۳/۵۶٪ درصد آنها «سونی» استفاده می‌کنند. تنها ۲.۳۴٪ درصد از کاربران کابربر «اچ‌تی‌سی» هستند و  ۲۶/۷۷٪درصد از کابران این مجموعه از اپل استفاده می‌کنند. محبوب تريــن ایرلایــن کاربــران «آیفــون»، هواپیمایــی «ماهــان» و محبوب تريــن ایرلایــن کاربران «سامسونگ »(که بیش از ٤٠ درصد کاربران موبایلی هستند) «ایرتور» است.

طبق گزارش «علی بابا» مسیر تهران- مشهد پرترافیک‌ترین مسیر هوایی علی باباست. این در حالی است که مسیر اصفهان -مشهد شلوغ‌تر از مسیر اصفهان -تهران است. علی بابا در این گزارش عملکرد؛  با اشاره به نرخ مهاجرت سالانه ایرانیان به نتایج قابل توجهی دسترسی پیدا کرده است. در بخشی از این گزارش آمده است:  بررسـی نـرخ مهاجرت سـالانه ی ایرانیان تا انتهای سـال ٩٦ در مقابل تغییرات نـرخ ارز حاکی از ارتباطــی حداقلــی اســت. بــه نظــر می رســد رویدادهایــی نظیــر مذاکــرات برجــام، پیــروزی ترامــپ و فرمــان عــدم ورود ایرانیــان بــه آمريــکا بــر نــرخ مهاجــرت تاثیرگــذار بــوده اســت.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.