مرور برچسب

هوشمندسازی کشاورزی

بازیگران توسعه همه‌جانبه فناوری اطلاعات، استارتاپ‌ها هستند

وزیر ارتباطات وظیفه دولت را عدم ‌تصدی‌گری و اجرا عنوان‌ کرد و‌ گفت: «مدل‌های موفق در دنیا مبتنی بر ایجاد زیست‌بوم ‌استارتاپی است که بخش زیادی از این زیست‌بوم در دانشگاه‌ها با فراهم آوردن…