مرور برچسب

فرابورس ایران

هم‌افزايی بازيگران اصلی و تکميل اکوسيستم نوآوری در فين‌استارز

اکنون شاهد تشابه فین‌تک‌های جدید هستیم و این موضوع منجر به آن شده که فعالیت فین‌تک‌ها تنها در حوزه‌های محدودی مانند پرداخت متمرکز باشد و حوزه‌های دیگر مغفول بمانند. بنابراین توجه به این نکته…