مرور برچسب

سامانه ارزی

سامانه ارزی که استارتاپ‌ها می‌توانند ارز موردنیاز خود را از آن بگیرند

شبکه‌های اطلاعاتی، بازاریابی دیجیتال، خدمات مشاوره کارشناسان خارجی، خدمات کارشناسی در نصب و راه‌اندازی و آموزش تجهیزات، نظارت بر نصب و راه‌اندازی، تست و تعمیر دستگاه‌های اعزام شده به خارج،…