مرور داده و آنالیز

داده و آنالیز

فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی؛ یعنی روزی 7 میلیارد تومان خسارت!

فقط یک نمونه از موارد درشت آن، لغو قرارداد 200 میلیون تومانی با یکی از مشتریانمان بود همچنین این کار باعث ناامن شدن فضای تجاری ما شد. انتظار می‌رود در درازمدت نیز اثرات آن ادامه یابد و…