مرور اکوسیستم ایران

اکوسیستم ایران

توسعه کسب‌وکارهای فناورانه در پارک فناوری دانشگاه تهران

اجرای برنامه‌ها و رویدادهای کارآفرینی و فناوری به صورت مشترک، حمایت از صاحبان ایده و ایجاد کسب‌وکارهای جدید به صورت مشترک، تامین اعتبار تولید نمونه محصول از ایده‌های پذیرفته شده در رویدادها…