مرور اکوسیستم ایران

اکوسیستم ایران

اسنپ 2 هزار راننده معلول دارد

شیدماهر در این مراسم اعلام کرد در این روزها که اسنپ به طور کامل در زندگی مردم حضور دارد، 2000 نفر از همراهان اسنپ از این قشر هستند که به طور کامل شرکت آن‌ها را از پرداخت کمیسیون، معاف کرده…