برنامه‌های زارع‌پور برای تصدی وزارت ارتباطات منتشر شد

0

برنامه پیشنهادی عیسی زارع‌پور برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم بـا رویکرد مبتنی بر به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های داخلی و خارجی اعم از جمعیت جوان و نخبه، وجود بیش از ۴۰ سال تجربه در مدیریت حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، دستاوردهای سیاستی و اجرایی در مدیریت این عرصه، هم‌صدایی کشورهای منطقه و سایر کشورهای همسو با جمهوری اسلامی ایران در این عرصه؛ بـا نگاه درون‌ساز و برون‌نگر، در بخش‌های مختلف منتشر شد.

به گزارش شنبه پرس به نقل از ایسنا، برنامه پیشنهادی عیسی زارع پور برای تصدی سمت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سید ابراهیم رییسی منتشر شد. اسـتفاده حداکثـری از فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات و ظرفیت‌هـای فضـای مجـازی بـرای رسـیدن بـه ایرانـی هوشـمند در تـراز انقـلاب اسـلامی در افـق ۱۴۰۴ بـا رویکـرد ایجـاد شـفافیت، مبـارزه بـا فسـاد، ارتقـاء کارآمـدی و بسـط عدالـت از طریـق ارائه خدمـات هوشـمند، تامیـن و تسـهیل ارتباطـات فراگیـر، ارائه سـرویس‌هـای محتـوای داخلـی، ایجـاد و توسـعه زیرسـاخت امـن و پایـدار در تمامـی ارکان دولـت و جامعـه، تمـدن‌سـازی در فضـای مجـازی، مقابلـه بـا تهاجـم فرهنگـی و ارتقـاء جایـگاه اقتصـاد دیجیتـال بـه عنـوان پیشـران و موتـور محـرک پیشـرفت همـه جانبـه بـا در نظـر گرفتـن ارزشـهای اســلامی-ایرانی مبتنــی بــر بیانیــه گام دوم انقــلاب اســلامی و در چارچــوب سیاستهای کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به عنوان چشم‌انداز این برنامه ذکر شده است.

در این برنامه ذکر شده که فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از مهمترین مولفه‌های پیشرفت و توسعه در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رسوخ و از مرحلـه تاثیرگذاری بـر شـئونات مختلف زندگی روزمره مردم عبور کرده و به جزئی از زندگی آنان تبدیل شده است. این بخش، سهم قابل توجهی در ایجاد ارزش افـزوده اقتصاد کشور ایجاد کرده و در به‌کارگیـری زیرسـاخت و شـبکه‌های توسـعه‌یافتـه و کارآمـد بـا هـدف کاهـش هزینه‌هـا و افزایـش بهـره‌وری ملـی موثـر اسـت. در واقـع پدیده(پارادایم)هـای جدیـد مبتنـی بـر فنـاوری اطلاعـات، فرصتـی را بـرای جهشـی بـزرگ در عرصـه جهانـی و تبدیل شـدن بـه کشـوری پیشـرفته بـا ویژگـی جامعـه ی دانش‌محـور فراهـم کرده اسـت.

مطالبـه خدمـات و نیازمنـدی‌هـای جدیـد در ایـن عرصـه و پاسـخ بـه آنهـا، مسـتلزم توجـه به تحـولات سـریع و بهره‌بـرداری از فناوری‌هـای نویـن جهـت ارتقـاء شـاخص‌های حـوزه فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات در دنیـا و ارایٔـه خدمـات پایـدار و مبتنـی بـر پیشـرفت و توسـعه اسـت. بخـش اعظمـی از ایـن مـوارد بـا ایجـاد عدالـت و فسادسـتیزی در دسترسـی همگانـی بـه امکانـات فناورانـه پایـه، افزایـش کیفیـت خدمـات، تنظیم‌گـری مناسـب، مشـارکت بخـش خصوصـی و شـرکت‌های دانش‌بنیـان، توسـعه منابـع انسـانی و سـایر مـوارد لازم محقـق خواهـد شـد.

ایـن برنامـه که بـا رویکـرد مبتنـی بـر به‌کارگیـری تمامـی ظرفیت‌هـای داخلـی و خارجـی اعـم از جمعیـت جـوان و نخبـه، وجـود بیـش از ۴۰ سـال تجربـه در مدیریـت حـوزه فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات کشـور، دسـتاوردهای سیاسـتی و اجرایـی در مدیریـت ایـن عرصـه، هم‌صدایـی کشـورهای منطقـه و سـایر کشـورهای همسـو بـا جمهـوری اسـلامی ایـران در ایـن عرصـه؛ بـا نـگاه درون‌سـاز و برون‌نگـر تهیـه شـده، به‌صورت کامل در این لینک موجود است.

در ادامـه ایـن نوشـتار، پـس از بررسـی اسـناد بالادسـتی. هشـت موضـوع مهـم مرتبـط بـا حـوزه ماموریتـی وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات شـامل حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین‌المللی، دولت هوشمند و تحول دیجیتال، شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیرساخت‌های ارتباطی، تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد دیجیتال، حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات، شتابدهی رشد صنعت فضایی و خدمات پستی مـورد بررسـی قرارگرفتـه و در هـر بخـش ضمـن بیـان وضعیـت مختصـر، مهمتریـن چالشـ‌ها و راهبردهـای پیشـنهادی بـرای برون‌رفـت از وضـع موجـود و رسـیدن بـه وضـع مطلـوب ترسـیم شـده اسـت.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.